Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Notariskantoor Kroezen


Opdracht

 1. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek (BW) waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten (niet alleen het maken van akten, maar ook het geven van adviezen en alle verdere werkzaamheden die niet leiden tot een akte). Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 2. Als een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 3. Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
 4. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.


Honorarium

 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief.
 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke moeten worden verricht (waaronder begrepen werkzaamheden die de notaris bij het aangaan van de opdracht onbekend zijn of werkzaamheden die voortvloeien uit vertragingen die niet te wijten zijn aan de notaris), is de notaris bevoegd de extra werkzaamheden in rekening te brengen. Dit geldt ook in het geval een prijsopgave is verstrekt.
 3. Kosten (waaronder begrepen gewijzigde kosten) van derden worden door de notaris doorberekend.
 4. De notaris is bevoegd om voor zijn werkzaamheden of voor verschotten een tussendeclaratie in te dienen.
 5. Betaling van facturen dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.


Aansprakelijkheid

 1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 2. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op het kantoor van de notaris werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.


Klachtenregeling

Op de met de notaris gesloten overeenkomst van opdracht is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing.


Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel.

Met recht vertrouwd.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.